عوامل مهم در کیفیت و ماندگاری خطوط


آب و هوا

• عدم بارندگی تا 24 ساعت قبل و بعد از خط کشی
• دمای هوا با توجه به مشخصات رنگ
• دمای سطح با توجه به مشخصات رنگ
• شرایط رطوبت هوا (پا یین تر از 80 %)
• شرایط وزش باد


کیفیت رنگ

• مشخصات فنی مصالح مصرفی
• مقاومت در برابر سایش
• مقاومت در برابر آب
• چسبندگی رنگ به سطح
• زمان خشک شدن رنگ
• فام رنگ و قابلیت حفظ فام رنگ
• بازتاب رنگ در شرایط استاندارد
• مقاومت در برابر خمش
• قابلیت رقیق شدن با تینر
• درصد رزین
• جامد وزنی
• مقاومت در برابر نور UV


سطح کار

• شرایط آسفالت از قبیل دانه بندی، میزان قیر
• عدم وجود ترک و شکستگی در سطح آسفالت
• عدم وجود شن، ماسه ، روغن، گرد و خاک، قیر ریزی و .... بر روی سطح اجرا
• پاکسازی سطح قبل از اجرا به وسیله باد، شستشو، سایش، برس زنی و ...
• عدم پاشش شن و ماسه و نمک در مدت سرویس دهی خط کشی در زمان بارش


اجرا

• انتخاب زمان مناسب خط کشی
• نحوه اختلاط اجزاء
• دمای مذاب رنگ )در رنگ های گرم(
• مهارت اپراتورهای اجرایی
• اجرای رنگ در زمان مناسب بعد از اختاط اجزاء
• بستن مسیر تا زمان خشک شدن کامل رنگ ها
• رعایت ضخامت استاندارد در اجرا


بازرسی

یکی از عوامل مهم در ماندگاری خطوط و نقوش اجرا شده می باشد که باید از طرف پیمانکار مورد توجه قرار گیرد.

بازرسی قبل اجرا
• بررسی شرایط آب و هوا
• برسی کیفیت رنگ و مصالح
• بررسی فنی ماشین آلات و ابزار
• بررسی وضعیت سطح کار
• بررسی شرایط وزش باد
• برنامه ریزی زمانی جهت اجرا
• بررسی مسائل ایمنی و پرسنلی
بازرسی حین اجرا
• برنامه ریزی کنترل ترافیک
• بررسی ضخامت رنگ اجرا شده
• بررسی شرایط مصالح حین اجرا
• بررسی سطح رنگ در حین اجرا
• بستن مسیر تا خشک شدن کامل رنگ
• میزان مصرف گلسبید
• کنترل سرعت دستگاه
بازرسی بعد اجرا
• بررسی وضعیت ظاهری رنگ
• بررسی وضعیت ضخامت
• بررسی میزان بازتاب در روز و شبHome