چسب دوجزئی اپوکسی

این محصول بر پایه رزین های اپوکسی، جهت چسباندن تجهیزات و علائم ترافیکی به سطوح آسفالتی یا بتونی طراحی شده است. با توجه به محدودیت زمانی موجود در اجرای تجهیزات ترافیکی، زمان خشک شدن پایین چسب در حالیکه خواص مکانیکی قابل قبولی را ارائه دهد، بسیار حائز اهمیت می باشد، با طراحی خاص انجام شده در این محصول، با در نظر گرفتن کلیه خواص مکانیکی مطلوب، زمان خشک شدن بسیار کاهش یافته که تائیدیه اخذ شده از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی، موید این ویژگی بسیار مهم می باشد.
به همراه جزء اصلی)چسب(، جزء دیگری به نام سخت کننده )هاردنر( که به صورت مایعی قهوه ای رنگ می باشد نیز در اختیار مشتریان محترم قرار می گیرد که در صورت اختاط کامل این دو جزء، خواص فیزیکی و مکانیکی بسیار مطلوبی ایجاد خواهد شد. استفاده از این محصول جهت سطوح آسفالتی و بتونی توصیه می شود و در خصوص بقیه سطوح خواهشمند است با کارشناسان رنگ ماندگار، مشورت نمایید.

نحوه اجرا

پس از اطمینان از شرایط مساعد آب و هوایی برای اجرای چسب، می بایست به شرایط سطح محل اجرای چسب توجه داشت. بدین صورت که سطح مورد نظر عاری از هرگونه آلودگی اعم از گرد و خاک، چربی و ... باشد.لذا قبل از اعمال چسب، سطح زیرین را کاماً از مواد زائد پاک نموده و آماده سازی لازم را انجام دهید. جهت اجرا، ابتدا قوطی محتوی جزء اصلی ) A( را کاماً به هم بزنید،سپس هاردنر مایع )جزء )B را به آرامی و با نسبت وزنی ذکر شده به جرء A اضافه نموده و کاماً به هم بزنید. با توجه به نوع واکنش رزین اپوکسی، لازم است از اختلاط کامل هاردنر با چسب اطمینان حاصل شود.سپس چسب را با کاردک بر روی قطعه مورد نظر) به عنوان مثال بازتاب چشم گربه ای ( اجرا نموده و محکم به سطح زیرین )آسفالت یا بتون( بچسبانید. با توجه به اینکه پس از مخلوط شدن هاردنر)جزء B( با جزء اصلی ) A(، می بایست در کمتر از 5 دقیقه )با توجه به دمای هوا( آن را مصرف نمود، جهت جلوگیری از ژل شدن، توصیه می شود مخلوط دو جزء را در مقادیر کم آماده نمایید. تذکر: پس از اختاط دوجزء، حتی با بسته بودن درب قوطی از خشک شدن چسب، جلوگیری نخواهد شد.

مشاهده اطلاعات بیشتر در صفحه چسب دوجزئی اپوکسی

چسب دوجزئی اپوکسی


Home