رنگ های دو جزئی آنتی اسکید

رنگ های آنتی اسکید جزء رنگ های چند جزئی ترافیکی می باشند. این رنگ با توجه به نوع ترکیبات و مصالح مصرفی در آن دارای خاصیت ضد لغزشی می باشد. رنگ های انتی اسکید(ضد لغزش) کاردبردهای وسیعی برای مقاطع با بارش و یخزدگی زیاد می باشند.


مشاهده اطلاعات بیشتر در صفحه رنگ های دو جزئی آنتی اسکید

رنگ های دو جزئی آنتی اسکید


Home