رنگ های دوجزئی و سه جزئی اجرا به روش دستی


این محصول بر پایه رزین های اکریلیک، جهت استفاده در خط کشی و ترسیم علائم افقی ترافیکی، طراحی شده است. عدم وجود حال در این رنگ )جامد وزنی حدود 98 %(، امکان اجرای رنگ در ضخامت های بالا را فراهم آورده و باعث کاهش هزینه های اجرائی با توجه به میزان ماندگاری رنگ خواهد شد.
در رنگ های سه جزئی به همراه جزء اصلی رنگ، دوجزء B و C که جزء B به صورت مایعی زرد رنگ و جزء C به صورت پودر یا خمیرسفید رنگ و در رنگ های دوجزئی صرفاً جزء C یا سخت کننده به صورت جداگانه در اختیار مشتریان محترم قرار می گیرد. با توجه به نوع واکنش انجام شده در این رنگ )واکنش رادیکالی گرمازا و با سرعت بالا(، داشتن تجربه و مهارت کافی در اجرا، بسیار ضروری است.
استفاده از این محصول جهت سطوح آسفالتی با دانه بندی مناسب توصیه می شود و در خصوص بقیه سطوح مانند بتون، فلزات و ... خواهشمند است با کارشناسان رنگ ماندگار، مشورت نمایید.

نحوه اجرا

پس از اطمینان از شرایط مساعد آب و هوایی برای اجرای رنگ، باید به شرایط سطح محل اجرای رنگ توجه داشت. بدین صورت که سطح مورد نظر عاری از رطوبت و هرگونه آلودگی اعم از گرد و خاک، چربی و ... باشد. جهت اجرا ابتدا به وسیله چسب های با عرض 5 سانتی متر فضای مورد نظر را مشخص نمایید. بعد از اختاط اجزاء به صورت یکنواخت و کاماً همگن شده آن را بر روی سطح به وسیله غلتک یا کاردک اجرا نموده و پس از خشک شدن سطحی رنگ چسب محاط شده به رنگ را از آسفالت جدا کنید. پس از اختاط جزء B )شتاب دهنده( با رنگ، بعد از حداکثر دو ساعت می بایست رنگ مصرف شود و همچنین در صورت مخلوط شدن سخت کننده،کمتر از 5 دقیقه ) با توجه به دمای هوا( برای اجرای رنگ فرصت وجود دارد. « پس از اختاط هر کدام ازاجزاء حتی با بسته شدن درب حلب، از خشک شدن جلوگیری نخواهد شد » این محصول قابلیت افزودن تینر را ندارد، لذا از اضافه نمودن هر گونه تینر،خودداری فرمایید.
*توجه: از اختاط مستقیم شتاب دهنده جزء B و سخت کننده جزء C اجتناب نمایید.)اختاط جزء B و C آتشزا خواهد بود.


مشاهده اطلاعات بیشتر در صفحه رنگ های دوجزئی و سه جزئی اجرا به روش دستی

رنگ های دوجزئی و سه جزئی اجرا به روش دستی


Home