رنگ های آلکیدی کلرو کائوچو

این محصول برپایه رزین های آلکید کلروکائوچو، جهت استفاده در خط کشی و ترسیم علائم افقی ترافیکی، طراحی شده است.با توجه به وجود حال در رنگ )جامد وزنی حداقل 70 % ( امکان اجرای رنگ در ضخامت های بیشتر از 700 میکرون )تر( وجود ندارد که بعد از خشک شدن و خروج حال از رنگ، با توجه به جامد حجمی حدود 50 % )معیاری از کاهش ضخامت رنگ بعد از خشک شدن(، ضخامتی در حدود 350 میکرون )خشک ( باقی خواهد ماند. به همراه این محصول، جهت کاهش ویسکوزیته )رقیق نمودن رنگ(، می توان از تینر مخصوص رنگ ترافیکی ماندگار استفاده نمود ) استفاده از تینرهای متفرقه، به علت امکان عدم سازگاری و یا ایجاد تاثیر منفی در ماندگاری رنگ توصیه نمی شود(.شایان ذکر است رنگ های بر پایه رزین آلکید کلروکائوچو در مناطق گرم و مرطوب، دارای مقاومت بالاتری نسبت به رنگ های بر پایه رزین اکریلیک می باشند. استفاده از این محصول جهت سطوح آسفالتی با دانه بندی مناسب توصیه می شود و در خصوص بقیه سطوح غیر از آسفالت، مانند بتون، فلزات و ... خواهشمند است با کارشناسان رنگ ماندگار، مشورت نمایید.

نحوه اجرا

پس از اطمینان از شرایط مساعد آب و هوایی برای اجرای رنگ، باید به شرایط سطح محل اجرای رنگ توجه داشت. بدین صورت که سطح مورد نظر عاری از رطوبت وهرگونه آلودگی اعم از گرد و خاک، چربی و ... باشد. جهت اجرا، تینر را به آرامی و با نسبت 5 تا 8 درصد ) با توجه به ویسکوزیته رنگ( به جزء اصلی رنگ اضافه نموده و پس از اختاط به وسیله ماشین خط کشی مناسب، نسبت به اعمال رنگ در ضخامت حدود 700 میکرون )تر( اقدام گردد. جهت حصول ضخامت یکنواخت و در نتیجه، ماندگاری بالای رنگ، استفاده از روش های دستی ) غلتک و قلم مو ( توصیه نمی شود.
در حین اجرا می بایست دائما ضخامت رنگ با استفاده از ضخامت سنج شانه ای رنگ تر، کنترل گردد. جهت حفظ کیفیت رنگ اجرا شده، توصیه می گردد فقط از تینر ماندگار، تولید شده توسط شرکت صبا شیمی آریا و حتی المقدور از کمترین میزان تینر استفاده شود،که برای این منظور بهره گیری از ماشین خط کشی مناسب، می تواند بسیار موثر باشد.


مشاهده اطلاعات بیشتر در صفحه رنگ های آلکیدی کلرو کائوچو

رنگ های آلکیدی کلرو کائوچو


Home