رنگ دوجزئی اسکرید 98:2 اجرا به روش ماشینی

این محصول بر پایه رزین های اکریلیک، جهت استفاده درخط کشی و ترسیم علائم افقی ترافیکی، طراحی شده است. عدم وجود حال در این رنگ )جامد وزنی حدود 98 %(، امکان اجرای رنگ در هر ضخامتی را فراهم آورده و باعث کاهش هزینه های اجرائی با توجه به میزان ماندگاری رنگ خواهد شد.
این محصول به صورت دو جزئی ارائه می گردد که جز اصلی A به صورت رنگ مایع و جزء B)سخت کننده( به صورت خمیر سفید رنگ در اختیار مشتریان محترم قرار می گیرد.
استفاده از این محصول جهت سطوح آسفالتی با دانه بندی مناسب توصیه میشود و در خصوص بقیه سطوح مانند بتون، فلزات و ... خواهشمند است با کارشناسان رنگ ماندگار، مشورت نمایید.

نحوه اجرا

پس از اطمینان از شرایط مساعد آب و هوایی برای اجرای رنگ، می بایست به شرایط سطح محل اجرای رنگ توجه داشت. بدین صورت که سطح مورد نظر عاری ازرطوبت و هرگونه آلودگی اعم از گرد و خاک، چربی و ... باشد. هر کدام از اجزاء A و B به طورجداگانه در مخزن مخصوص خود در دستگاه خط کشی ریخته می شوند و با ضخامت مورد نظر بر روی سطح اعمال می گردند نسبت اختاط توسط دستگاه تنظیم می گردد که اختاط این دو جزء در نازل خروجی موجب سخت شدن رنگ می گردد.

مشاهده اطلاعات بیشتر در صفحه رنگ دوجزئی اسکرید 98 2 اجرا به روش ماشینی

رنگ دوجزئی اسکرید 98 2 اجرا به روش ماشینی


Home