رنگ دوجزئی اسپری 1:1 اجرا به روش ماشینی

این محصول بر پایه رزین های اکریلیک، جهت استفاده در خط کشی و ترسیم علائم افقی ترافیکی، طراحی شده است. عدم وجود حال در این رنگ )جامد وزنی حدود 98 %(، امکان اجرای رنگ در هر ضخامتی را فراهم آورده و باعث کاهش هزینه های اجرائی با توجه به میزان ماندگاری رنگ خواهد شد. این محصول به صورت 3 جزء ارائه می گردد. دو جزء اصلی A و B به صورت رنگ مایع و نسبت 1 به 1 و جزء C یا )سخت کننده(به صورت پودر یا خمیر سفید رنگ به مشتریان محترم ارائه می گردد.استفاده از این محصول جهت سطوح آسفالتی با دانه بندی مناسب توصیه می شود و در خصوص بقیه سطوح مانند بتون، فلزات و ... خواهشمند است با کارشناسان رنگ ماندگار، مشورت نمایید. )نامگذاری این محصول به عنوان دوجزئی اسپری با توجه به عرف بازار ایران می باشد.

نحوه اجرا

پس از اطمینان از شرایط مساعد آب و هوایی برای اجرای رنگ، می بایست به شرایط سطح محل اجرای رنگ توجه داشت. بدین صورت که سطح مورد نظر عاری ازرطوبت و هرگونه آلودگی اعم از گرد و خاک، چربی و ... باشد. جهت اجرا ابتدا جزء C )سخت کننده( را به جزء اصلی B اضافه نموده و بعد از اختاط کامل در مخزن شماره 1دستگاه خط کشی ریخته شود. جزء اصلی A نیز در مخزن شماره 2 دستگاه خط کشی دوجزئی ریخته شود.سپس رنگ توسط دستگاه خط کشی با مصرف یکسان از هر جزء روی سطح اجرا می گردد. باید توجه نمود پس از اختاط جزء اصلی B با جزء C ) سخت کننده(، مخلوط حاصل در دمای 25 درجه سانتی گراد حتی با بسته بودن درب حلب یا مخزن در مدت 24 ساعت، سخت می گردد.


مشاهده اطلاعات بیشتر در صفحه رنگ دوجزئی اسپری1 1 اجرا به روش ماشینی

رنگ دوجزئی اسپری1 1 اجرا به روش ماشینی


Home