لیست قیمت

جهت کسب اطلاع از قیمت ها، لطفا با کارشناسان رنگ ماندگار، تماس حاصل نمایید
تلفن واحد فروش 75327-021 داخلی: 203 الی 210

محصولات ماندگار:

رنگ ترافیکی سه جزئی سفید | رنگ ترافیکی سه جزئی مسی | رنگ ترافیکی سه جزئی زرد | رنگ ترافیکی سه جزئی قرمز | رنگ ترافیکی سه جزئی سفید ممتاز | رنگ ترافیکی سه جزئی مسی ممتاز | رنگ ترافیکی سه جزئی زرد ممتاز | رنگ ترافیکی سه جزئی قرمز ممتاز | رنگ ترافیکی سه جزئی مشکی ممتاز | رنگ ترافیکی سه جزئی صورتی | رنگ ترافیکی سه جزئی سبز | رنگ ترافیکی سه جزئی نارنجی | رنگ ترافیکی دو جزئی سفید با لاک ضد جرم | رنگ ترافیکی دو جزئی مسی با لاک ضد جرم | رنگ ترافیکی دو جزئی زرد با لاک ضد جرم | رنگ ترافیکی دو جزئی قرمز با لاک ضد جرم | رنگ ترافیکی دو جزئی سفید ممتاز | رنگ ترافیکی دو جزئی مسی ممتاز | رنگ ترافیکی دو جزئی زرد ممتاز | رنگ ترافیکی دو جزئی قرمز ممتاز | رنگ ترافیکی سرد سفید اکریلیک | رنگ ترافیکی سرد مسی اکریلیک | رنگ ترافیکی سرد زرد اکریلیک | رنگ ترافیکی سرد قرمز اکریلیک | رنگ ترافیکی سرد مشکی اکریلیک | رنگ ترافیکی سرد سفید ممتاز | رنگ ترافیکی سرد مسی ممتاز | رنگ ترافیکی سرد زرد ممتاز | رنگ ترافیکی سرد قرمز ممتاز | رنگ ترافیکی سفید ویژه صبا | رنگ ترافیکی زرد ویژه صبا | رنگ ترافیکی سفید M ویژه صبا | رنگ ترافیکی زرد M ویژه صبا | تینر ترافیکی ممتاز تابستانه | تینر ترافیکی ممتاز زمستانه | تینر ترافیکی | رنگ ترافیکی گرم سفید(اسپری - اسکرید) | رنگ ترافیکی گرم زرد | پرایمر رنگ گرم | چسب دو جزئی اپوکسی هاردنر مایع 100 به 7 | چسب دو جزئی اپوکسی هاردنر مایع 100 به 10 | رنگ کفپوش مورتار اپوکسی | رنگ آلکیدی هوا خشک نقره ای | رنگ آلکیدی هوا خشک سفید | رنگ آلکیدی هوا خشک مشکی | رنگ آلکیدی هوا خشک سبز | رنگ آلکیدی هوا خشک قرمز | رنگ آلکیدی هوا خشک زرد | رنگ آلکیدی هوا خشک ابی | رنگ آلکیدی هوا خشک نارنجی | تینر مخصوص رنگ آلکیدی هوا خشک | گلسبید


خدمات ماندگار:

تهیه مصالح و خط‌کشی ممتد با عرض 20 سانتیمتر با رنگ سرد ترافیکی همراه با گلسبید | تهیه مصالح و خط‌کشی منقطع با عرض 20 سانتیمتر با رنگ سرد ترافیکی همراه با گلسبید | تهیه مصالح و خط‌کشی ممتد با عرض 15 سانتیمتر با رنگ سرد ترافیکی همراه با گلسبید | تهیه مصالح و خط‌کشی منقطع با عرض 15 سانتیمتر با رنگ سرد ترافیکی همراه با گلسبید | تهیه مصالح و خط‌کشی ممتد با عرض 12 سانتیمتر با رنگ سرد ترافیکی همراه با گلسبید | تهیه مصالح و خط‌کشی منقطع با عرض 12 سانتیمتر با رنگ سرد ترافیکی همراه با گلسبید | تهیه مصالح و خط‌کشی ممتد با عرض 20 سانتیمتر با رنگ سرد ترافیکی بدون گلسبید | تهیه مصالح و خط‌کشی منقطع با عرض 20 سانتیمتر با رنگ سرد ترافیکی بدون گلسبید | تهیه مصالح و خط‌کشی ممتد با عرض 15 سانتیمتر با رنگ سرد ترافیکی بدون گلسبید | تهیه مصالح و خط‌کشی منقطع با عرض 15 سانتیمتر با رنگ سرد ترافیکی بدون گلسبید | تهیه مصالح و خط‌کشی ممتد با عرض 12 سانتیمتر با رنگ سرد ترافیکی بدون گلسبید | تهیه مصالح و خط‌کشی منقطع با عرض 12 سانتیمتر با رنگ سرد ترافیکی بدون گلسبید | تهیه مصالح و خط‌کشی ممتد با عرض 20 سانتیمتر با رنگ گرم اسکرید همراه با گلسبید | تهیه مصالح و خط‌کشی منقطع با عرض 20 سانتیمتر با رنگ گرم اسکرید همراه با گلسبید | تهیه مصالح و خط‌کشی ممتد با عرض 15 سانتیمتر با رنگ گرم اسکرید همراه با گلسبید | تهیه مصالح و خط‌کشی منقطع با عرض 15سانتیمتر با رنگ گرم اسکرید همراه با گلسبید | تهیه مصالح و خط‌کشی ممتد با عرض 12 سانتیمتر با رنگ گرم اسکرید همراه با گلسبید | تهیه مصالح و خط‌کشی منقطع با عرض 12 سانتیمتر با رنگ گرم اسکرید همراه با گلسبید | تهیه مصالح و خط‌کشی ممتد با عرض 20 سانتیمتر با رنگ گرم اسکرید بدون گلسبید | تهیه مصالح و خط‌کشی منقطع با عرض 20 سانتیمتر با رنگ گرم اسکرید بدون گلسبید | تهیه مصالح و خط‌کشی ممتد با عرض 15 سانتیمتر با رنگ گرم اسکرید بدون گلسبید | تهیه مصالح و خط‌کشی منقطع با عرض 15 سانتیمتر با رنگ گرم اسکرید بدون گلسبید | تهیه مصالح و خط‌کشی ممتد با عرض 12 سانتیمتر با رنگ گرم اسکرید بدون گلسبید | تهیه مصالح و خط‌کشی منقطع با عرض 12 سانتیمتر با رنگ گرم اسکرید بدون گلسبید | تهیه مصالح و خط‌کشی ممتد با عرض 20 سانتیمتر با رنگ گرم اسپری همراه با گلسبید 1500 میکرون | تهیه مصالح و خط‌کشی منقطع با عرض 20 سانتیمتر با رنگ گرم اسپری همراه با گلسبید | تهیه مصالح و خط‌کشی ممتد با عرض 15 سانتیمتر با رنگ گرم اسپری همراه با گلسبید | تهیه مصالح و خط‌کشی منقطع با عرض 15سانتیمتر با رنگ گرم اسپری همراه با گلسبید | تهیه مصالح و خط‌کشی ممتد با عرض 12 سانتیمتر با رنگ گرم اسپری همراه با گلسبید | تهیه مصالح و خط‌کشی منقطع با عرض 12 سانتیمتر با رنگ گرم اسپری همراه با گلسبید | تهیه مصالح و خط‌کشی ممتد با عرض 20 سانتیمتر با رنگ گرم اسپری بدون گلسبید | تهیه مصالح و خط‌کشی منقطع با عرض 20 سانتیمتر با رنگ گرم اسپری بدون گلسبید | تهیه مصالح و خط‌کشی ممتد با عرض 15 سانتیمتر با رنگ گرم اسپری بدون گلسبید | تهیه مصالح و خط‌کشی منقطع با عرض 15 سانتیمتر با رنگ گرم اسپری بدون گلسبید | تهیه مصالح و خط‌کشی ممتد با عرض 12 سانتیمتر با رنگ گرم اسپری بدون گلسبید | تهیه مصالح و خط‌کشی منقطع با عرض 12 سانتیمتر با رنگ گرم اسپری بدون گلسبید | تهیه مصالح و خط‌کشی ممتد با عرض 20 سانتیمتر با رنگ گرم اکستروژن | تهیه مصالح و اجرای لرزاننده با رنگ گرم اکستروژن | تهیه مصالح و اجرای لرزاننده با رنگ مورتار اپوکسی | تهیه مصالح و اجرای پوشش سطح (سرعتکاه، پل عابر و..) با رنگ مورتار اپوکسی | تهیه مصالح و ترسیم خطوط عابر و حاشیه با رنگ چند جزئی | تهیه مصالح و خط‌کشی ممتد با عرض 15 سانتیمتر با رنگ دوجرئی | تهیه مصالح و ترسیم نقوش( فلش، نوشتار، سرعت و ...) خیابانی | تهیه مصالح و ترسیم نقوش( فلش، نوشتار، سرعت و ...) بزرگراهی


Home