خط کشی رنگ گرم

خط کشی با رنگ گرم یکی از علائم ترافیکی افقی می باشد که در عرض های 12 ،15 و 20 سانت قابل اجرا می باشد.امکان اجرای گلسبید به درخواست کارفرما امکان پذیر می باشد. این نوع خط کشی متناسب با روش اجرایی با ضخامت و ماندگاری های متفاوت اجرا خواهد شد.تضمین دوره ماندگاری در روش اسپری ضخامت 1500 میکرون و ماندگاری 18 ماه 50 درصد، روش اسکرید ضخامت 3000 میکرون و ماندگاری 36 ماه 50 درصد و روش اکستروژن با ضخانت 6000 میکرون و 36 ماه 50 درصد خواهد بود.مشاهده اطلاعات بیشتر در صفحه خط کشی رنگ گرم

خط کشی رنگ گرم


Home