خط کشی رنگ سرد

خط کشی با رنگ تک جزئی(سرد ترافیکی) یکی از علائم ترافیکی افقی می باشد که در عرض های 12 ،15 و 20 سانت قابل اجرا می باشد.امکان اجرای گلسبید به درخواست کارفرما امکان پذیر بوده و عموما در مسیر های برون شهری اجرا می گردد.
ضخامت استاندارد اجرای خط کشی با رنگ سرد 700 میکرون فیلم تر و 350 میکرون فیلم خشک می باشد که موجب ماندگاری خط کشی به مدت 6 ماه 50 درصد خواهد بود.مشاهده اطلاعات بیشتر در صفحه خط کشی رنگ سرد

خط کشی رنگ سرد


Home