اجرای رنگ آمیزی انواع سطوح

تهیه مصالح و اجرای رنگ آمیزی کلیه سطوح از قبیل سطح پل های عابر پیاده، بستر ایستگاه های اتوبوس، تاکسی، پیاده روی و دوچرخه با مصالح مناسب آن به منظور ایمن سازی و زیباسازی آن ها.مشاهده اطلاعات بیشتر در صفحه اجرای رنگ آمیزی انواع سطوح

اجرای رنگ آمیزی انواع سطوح


Home