اجرای انواع نقوش و علائم افقی

هدف از نوشتن کلمات و ترسیم نقش ها بر سطح معابر، تنظیم ترافیک و آگاه سازی و هدایت رانندگان است. کلیه حروف باید به رنگ سفید و مطابق با استاندارد و علائم راه و به زبان فارسی باشند.
از جمله نقش ها نیز می توان به پیکانهای جهت نما در تقاطع ها به منظور هدایت صحیح رانندگان و آگاه نمودن آنان از نحوه حرکت مجاز و تخصیص هر خط عبوری به حرکت معین به کار می رود.مشاهده اطلاعات بیشتر در صفحه اجرای انواع نقوش و علائم افقی

اجرای انواع نقوش و علائم افقی


Home