اجرای انواع سرعتکاه های آسفالتی

سرعت گیرها و سرعت کاه ها به عنوان یکی از ابزار های ارم سازی ترافیک مطرح هستند که به تنهایی یا در کنار سایر روشهای ارام سازی به کار گرفته می شوند بنابراین بررسی مشخصات طراحی اعم از معیارهای هندسی، ترافیکی، کنترلی و نیز شناخت طبقه بندی معابر در این زمینه حائز اهمیت خواهد بود.ایزار مزبور دارای انواع مختلفی است(قوسی و تخت) که هر یک دارای انواع و کاربردهای خاص خود هستند.مشاهده اطلاعات بیشتر در صفحه اجرای انواع سرعتکاه های آسفالتی

اجرای انواع سرعتکاه های آسفالتی


Home