اجرای انواع خط کشی ترافیکی

خط کشی از مهمترین علائم افقی راهنمایی رانندگی است که برای افزایش ایمنی معابر ترسیم میگردد. هدف از خط کشی معابر منظم کردن حرکت وسایل نقلیه و عابران پیاده، آگاهی دادن به استفاده کنندگان از معابر و راهنمایی آنها است.
خط کشیهای طولی و فاصله پر و خالی آنها در معابر مختلف شهر بر حسب موقعیت و سرعت طرح معبر متفاوت است. هر چه درجه عملکرد معبر بالاتر رود، عرض خطوط و فاصله پر و خالی آنها افزایش خواهد یافت. چنانچه خطوط منقطع برای مشخص کردن محلهای خطر و یا نزدیک شدن به خطر به کار رود، طول خطوط پر باید بزرگتر از طول فاصله خالی بین آنها است. همچینن به منظور بهره گیری بیشتر از این خطوط استفاده از خط کشی با مصالح گوناگون به کارفرمایان پیشنهاد می گردد.


خط کشی محوری


مشاهده اطلاعات بیشتر در صفحه اجرای انواع خط کشی ترافیکی

اجرای انواع خط کشی ترافیکی


Home